قیمت سازه فضایی Price of space structures

شرکت سازه فضایی دیاکو برای فروش سازه های فضایی بصورت ابتدا اقدام به دریافت نقشه های سازه فضاکار از مشتریان نموده و سپس استعلام قیمت سازه های فضایی را تقدیم می کند.
بدیهی است برای مشتریانی که فاقد نقشه معماری یا سازه هستند، دفتر فنی سازه فضایی دیاکو مبادرت به طراحی و سپس اعلام قیمت سقف فضاکار می نماید.

To sell space structures, Diaco Space Structures Company first receives space structure plans from customers and then submits an inquiry about the price of space structures.
Obviously, for customers who do not have an architectural plan or structure, the technical office of Diaco Space Structure will design and then announce the price of the space roof.

تجربه ما Experience Matters

شرکت سازه فضایی دیاکو برای فروش سازه های فضایی بصورت ابتدا اقدام به دریافت نقشه های سازه فضاکار از مشتریان نموده و سپس استعلام قیمت سازه های فضایی را تقدیم می کند.

بدیهی است برای مشتریانی که فاقد نقشه معماری یا سازه هستند، دفتر فنی سازه فضایی دیاکو مبادرت به طراحی و سپس اعلام قیمت سقف فضاکار می نماید.

طراحی سازه فضاکار، شهلایی

شرکت سازه فضایی دیاکو برای فروش سازه های فضایی بصورت ابتدا اقدام به دریافت نقشه های سازه فضاکار از مشتریان نموده و سپس استعلام قیمت سازه های فضایی را تقدیم می کند.
بدیهی است برای مشتریانی که فاقد نقشه معماری یا سازه هستند، دفتر فنی سازه فضایی دیاکو مبادرت به طراحی و سپس اعلام قیمت سقف فضاکار می نماید.