طراحی سازه فضایی Space structure design

طراحی سازه فضایی

طراحی سازه فضایی یکی از مهمترین بخش های فعالیت دفتر فنی مهندسی اسپیس است.

بی شک داشتن طرحی زیبا، سبک و مقاوم از سازه های فضایی، می تواند به کارفرما کمک شایانی در داشتن سازه ای زیبا و بهینه داشته باشد.

سازه فضاکار اسپیس بر این باور است؛ طراحی سازه فضایی مهمترین بخش از پروسه صفر تا صد یک پروژه اسپیس فریم است.

محاسبات طراحی سازه فضایی

محاسبات طراحی سازه های فضاکار پس از طراحی سازه فضایی موضوعی مهم است.

برای داشتن طرحی بهینه و مطلوب ما تدقیق در محاسبات را امری ضروری می دانیم.

پرواضح است اگر بدنبال سازه فضایی منحصر بفرد در تمامی ابعاد و حوزه ها هستیم، توجه به محاسبات سازه های مشبک فضایی بسیار حائز اهمیت است.

سفارش طراحی سازه فضایی

سفارش طراحی سازه های فضایی از شما و بررسی و آنالیز طرح سازه مشبک فضاکار از اسپیس.

لطفا اگر تمایل به طراحی سازه های فضاکار در انواع گوناگون خود را دارید با دفتر فنی مهندسی اسپیس تماس بگیرید

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

سفارش طراحی سازه فضایی

سفارش طراحی سازه های فضایی از شما و بررسی و آنالیز طرح سازه مشبک فضاکار از اسپیس.

لطفا اگر تمایل به طراحی سازه های فضاکار در انواع گوناگون خود را دارید با دفتر فنی مهندسی اسپیس تماس بگیرید

مونتاژ سازه فضاکار، شهلایی