• نصب سازه فضایی و ساخت سازه های فضایی

نصب سازه فضایی Installation of space structures

نصب سازه فضایی

نصب سازه فضایی Installation of space structures و مسائل پیرامون عملیاتی شدن مونتاژ و نصب سازه های فضایی و سایر موضع های مرتبط، در شرکت سازه فضاکار دیاکو بر عهده مدیریت پروژه و دپارتمان نصب سازه های فضاکار است.

بدون شک مرحله بافت و نصب سازه فضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از همین روی وظیفه واحد نصب دیاکو تهیه و تدوین نقشه مونتاژ و نصب خرپای فضایی است. سپس برگزیدن روش نصب متناسب با الزامات سازه، جغرافیای پروژه و میزان دسترسی ها در اولویت قرار دارد. این بخش از عملیات نصب، بسیار حائز توجه است چرا که نسبت مستقیمی با مدیریت زمان، منابع انسانی و مالی پروژه داشته و برای فرایند کنترل پروژه مهم است.

بدیهی است موارد دیگری نیز در پروسه بافت و نصب سازه های فضایی موثر است که بصورت جداگانه ای به آن ها نیز خواهیم پرداخت.

لطفا در صورت تمایل به اخذ آگاهی بیشتر با ما در تماس باشید.

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ها هستید

INSTALLATION OF SPACE STRUCTURES
Installation of space structures Installation of space structures and issues related to the operation of assembly and installation of space structures and other related positions, in Diaco Space Structures Company is responsible for project management and space structures installation department.

Undoubtedly, the stage of weaving and installation of the space structure project is of special importance, therefore, the task of Diaco installation unit is to prepare and compile the assembly plan and installation of the space truss. Then choosing the installation method according to the requirements of the structure, project geography and the amount of access is a priority. This part of the installation operation is very important because it has a direct relationship with the time management, human and financial resources of the project and is important for the project control process.

Obviously, there are other factors that affect the process of weaving and installing space structures, which we will address separately.

Please contact us if you would like more information.

01 27 48 77 (+ 9821)

07 27 48 77 (+ 9821)

07 52 330 912 (98+)

You deserve the best

نقشه نصب سازه فضایی Spatial structure installation plan

نقشه نصب سازه فضایی شرکت سازه فضاکار دیاکو چگونگی و نحوه پروسه عملیات نصب سازه فضایی را تعیین و مشخص می کند. نقشه های نصب عملا راهنمای مونتاژکاران برای آغاز فرایند بافت و سپس نصب سازه های فضایی است.

نقشه بافت شبکه سقف فضایی در حکم الگوریتم چیدمان اعضا و قطعات پازلی است از گوی و المان و غیره که قرار است معماری با شکوهی را ترسیم و تصویر نماید.

روش های نصب سازه فضایی Spatial structure installation methods

روش های نصب سازه فضایی بسیار حائز اهمیت هستند. شرکت سازه های فضاکار دیاکو با درک این مهم در واحد مونتاژ و نصب خرپاهای فضایی خود، برنامه های متعدد و راه حل های مختلفی را برای شرایط منغیر و متفاوت هر پروژه سازه فضایی طراحی، برنامه ریزی و پیش بینی می کند.

ما سعی می کنیم از بین راهکارها و شیوه های گوناگون نصب، مدلی را پیگیری نماییم که هزینه های زمان و منابع انسانی و مالی فرایند نصب را به بهترین شیوه ممکن مدیریت و راهبری کنیم.

رگلاژ و تاچ آپ سازه فضایی Regulation and touch-up of space structures

رگلاژ و تاچ آپ سازه های فضایی از مراحل پایانی عملیات مونتاژ و نصب سازه های فضاکار محسوب می شود، بخشی از فرایند تکمیل و تحویل موقت سازه های فضایی است. در این قسم از پروسه نصب نخست آچار کشی و بازدید نهایی اتصال های سازه و نشیمنگاه ها صورت می گیرد، سپس در صورت نیاز به لکه گیری یا همان تاچ آپ المان ها آنجام می شود تا اگر چنین نیازی باشد، این بخش هم اتمام یابد. بدیهی است پس از بررسی و طی شدن مراحل گفته شده، سازه فضایی آماده تحویل موقت شده است.

عالی برای شما Great for you

مونتاژ و نصب سازه فضایی

مونتاژ و نصب سازه فضایی دارای روش ها و راهکارهای متفاوتی است که این روش های نصب سازه های فضاکار بسیار حائز اهمیت هستند. شرکت سازه های فضاکار دیاکو با درک این مهم در واحد مونتاژ و نصب خرپاهای فضایی خود، برنامه های متعدد و راه حل های مختلفی را برای شرایط منغیر و متفاوت هر پروژه سازه فضایی طراحی، برنامه ریزی و پیش بینی می کند.

ما سعی می کنیم از بین راهکارها و شیوه های گوناگون نصب، مدلی را پیگیری نماییم که هزینه های زمان و منابع انسانی و مالی فرایند نصب را به بهترین شیوه ممکن مدیریت و راهبری کنیم.

نمایشگاه سازه های فضایی دیاکو

فرآیند پایانی نصب سازه فضایی

فرآیند پایانی نصب سازه فضایی، پروسه ای تکمیلی و نهایی برای اتمام نهایی عملیات مونتاژ و نصب سازه های فضاکار است. رگلاژ و تاچ آپ سازه های فضایی که بخشی از مراحل پایانی عملیات مونتاژ و نصب سازه های فضاکار محسوب می شود، دارای اهمیت بوده و می بایست بصورت دقیق عملیاتی شود.

در این بخش از پروسه نصب، نخست آچار کشی و بازدید نهایی اتصال های سازه و نشیمنگاه ها صورت می گیرد، سپس در صورت نیاز به لکه گیری یا همان تاچ آپ المان ها آنجام می شود تا اگر چنین نیازی باشد، این بخش هم اتمام یابد. بدیهی است پس از بررسی و طی شدن مراحل گفته شده، سازه فضایی آماده تحویل موقت شده است.