فاصله ستونگزاری در سازه های فضایی

ستون سازه فضایی

ما بر این باوریم:

عظمت در همه ما وجود دارد Greatness exists in all of us