شرکت طراحی سازه فضایی دیاکو

طراحی سازه فضایی شرکت سازه های فضایی دیاکو (اسپیس) دارای مراحل گوناگونی است . . .

ADH” SYSTEM”

CHECKS

In the manufacture of the components of the Spatial Structures made with the ADH system, two types of tests are carried out:

– Reception of materials
– Interior construction

Those in the first group can be subdivided as follows:

  • a) Dimensional checks carried out in our workshops, as well as some others such as metallurgical and strength etc.

ادامه مطلب …

سیستم های “ADH”
در ساخت اجزای سازه های فضایی ساخته شده با سیستم ADH ، دو نوع آزمایش انجام می شود:

– پذیرش مواد
– ساخت داخل

  • افراد گروه اول را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:الف) بررسی های بعدی در کارگاه های ما ، و همچنین برخی دیگر مانند متالورژی و مقاومت و غیره

ب) چک های متالورژی پیچیده تر (گرافیک فلز ، تجزیه و تحلیل اشعه ایکس و غیره) که در آزمایشگاه های تخصصی ، عمدتاً INASMET و مراکز CEIT ، با قرارداد خارج می شوند.

ادامه مطلب …